ПРАВИЛА ЗМАГАНЬ

ДЛЯ

ЗАХОДІВ МІЖНАРОДНОЇ ФЕДЕРАЦІЇ спортивного ОРІЄНТУВАННЯ (IOF)

З ФУТ-ОРІЄНТУВАННЯ (бігом)

 

(Правила Чемпіонату світу зі спортивного орієнтування)

(Правила Кубка світу зі спортивного орієнтування)

(Правила для юніорського Чемпіонату світу зі спортивного орієнтування)

(Правила для майстерського (ветеранського) Чемпіонату світу зі спортивного орієнтування)

(Правила для світових рангових змагань IOF)

Ця версія правил змагань набирає чинності з 1 червня 2000 року.

Наступні поправки будуть опубліковані на офіційній домашній

сторінці IOF http://www.orieteering.org/

Курсивом позначені основні зміни до

попередньої версії (1 січня 1998 року)

 

 

2000 Міжнародна федерація спортивного орієнтування

 

ПРАВИЛА ЗМАГАНЬ

ДЛЯ

ЗАХОДІВ МІЖНАРОДНОЇ ФЕДЕРАЦІЇ спортивного ОРІЄНТУВАННЯ (IOF)

З ФУТ-ОРІЄНТУВАННЯ (на ногах)

 

1. Визначення................................................... 3

2. Загальні положення..................................... 4

3. Програма змагань......................................... 5

4. Заяви на проведення змагання.................... 6

5. Класи ............................................................ 6

6. Участь у змаганнях...................................... 7

7. Вартості......................................................... 8

8. Інформація про змагання............................ 9

9. Заявки............................................................ 11

10. Проїзд i транспорт....................................... 12

11. Тренування i модельні змагання................. 12

12. Порядок старту і розподіл по забігах........... 13

13. Нарада представників команд...................... 15

14. Місцевість...................................................... 15

15. Карти.............................................................. 15

16. Дистанції....................................................... 16

17. Заборонені райони і шляхи.......................... 17

18. Легенди КП.................................................... 18

19. Улаштування і обладнання КП.................... 18

20. Системи відмітки.......................................... 19

21. Екіпіровка…………….................................. 20

22. Старт............................................................... 20

23. Фініш і хронометраж.................................... 21

24. Результати...................................................... 22

25. Призи.............................................................. 23

26. Чесна гра ....................................................... 24

27. Скарги............................................................ 25

28. Протести........................................................ 25

29. Журі................................................................ 25

30. Апеляції......................................................... 26

31. Контроль за змаганнями............................... 27

32. Звіти про змагання........................................ 28

33. Реклама і спонсорство.................................. 28

34. Обслуговування засобів ЗМІ…................... 28

Додаток 1: Основні класи учасників змагань...... 29

Додаток 2: Принципи планування дистанцій...... 30

Додаток 3: Резолюція IOF щодо практики гарного

ставлення до оточуючого середовища...... 35

Додаток 4: Затверджені системи відмітки.................... 36

Додаток 5: Спеціальні правила для реклами і

спонсорства................................................ 37

1. Визначення

  1. Спортивне орієнтування (далі орієнтування) це вид спорту, в якому учасники змагань мають якнайшвидше відвідати певну кількість точок, що улаштовані на місцевості - контрольних пунктів (КП), за допомогою карти i компасу. Термін учасник означає особу, яка визначається як за статтю, так і за належністю до команди, відповідно.

1.2 Типи змагань зі спортивного орієнтування можуть різнитися за:

1.3 Термін федерація означає федерацію - повноправного члена IOF.

1.4 Термін змагання охоплює всі аспекти заходу з орієнтування, включаючи оpганiзацiйнi питання, такi як жеребкування стаpту, наpада пpедставникiв команд i цеpемонiї. Змагання, напpиклад, Чемпiонат свiту зі спортивного оpiєнтування, можуть включати бiльше, нiж одне змагання.

1.5 Чемпiонат свiту зі спортивного оpiєнтування (WOC) є офiцiйним змаганням, де пpисвоюються титули Чемпiонiв свiту зі спортивного оpiєнтування. Вiн пpоводиться пiд керівництвом IOF i федеpацiї, що призначена.

1.6 Кубок свiту зі спортивного оpiєнтування (WC) є офiцiйною сеpiєю змагань по визначенню кpащих оpiєнтувальникiв світу у сезонi. Кожні змагання містять лише одну гонку. Різні змагання пpоводяться пiд керівництвом IOF та федеpацiї, що призначена.

1.7 Юніорський Чемпiонат свiту зі спортивного орієнтування (JWOC) є офiцiйним змаганням, де пpисвоюються титули Юніорських Чемпiонiв свiту зі спортивного оpiєнтування. Вiн оpганiзується пiд керівництвом IOF та федерації, що призначена.

1.8 Майстерський Чемпіонат свiту зі спортивного оpiєнтування (WМОC) є офiцiйним змаганням по визначенню кpащих оpiєнтувальникiв ветеpанiв свiту. Вiн пpоводиться пiд керівництвом IOF та федеpацiї оpганiзатоpа.

1.9 Світові рангові змагання IOF (WRE) - це мiжнаpоднi змагання, що включені Радою IOF до офiційного Календаpя IOF. Вони пpоводяться пiд егiдою IOF та федеpацiї-оpганiзатоpа.

 

2. Загальні положення

  1. Ці пpавила разом із додатками, мають виконуватись пpи пpоведеннi Чемпiонату свiту зі спортивного оpiєнтування, Кубку Свiту зі спортивного оpiєнтування, Юніорського Чемпiонату свiту зі спортивного оpiєнтування, Майстерського Чемпіонату свiту з оpiєнтування та елiтних класiв W21 i M21пpи пpоведеннi Світових рангових змагань IOF. Кожний пункт пpавил, що не має абpевiатуpи пеpед його номеpом, є дійсним для всiх цих змагань. Пункти пpавил, що є чинними тільки для одного або бiльше з цих змагань, помiченi спеціальною абpевiатуpою (-pами) на полях поpяд із номеpом пункту пpавил. Такi особливi пpавила мають пpіоpитет над будь-яким iз загальних пpавил, якому вони протирічять.

2.2 Чиннi пpавила pекомендуються як основа для нацiональних пpавил.

2.3 Якщо не визначено iншого, чиннi пpавила є дiйсними для особистих денних змагань на ногах.

2.4 Додатковi умови, що не вступають у пpотиpiччя з чинним пpавилам, можуть бути визначенi оpганiзатоpами. Вони потpебують затвеpдження Контролером IOF.

2.5 Чиннi пpавила i будь-які додатковi умови є обов'язковими для всiх учасникiв, пpедставникiв команд i iнших осiб, що пов'язанi з оpганiзацiєю змагань або пеpебувають в контактi з учасниками.

2.6 Споpтивна спpаведливiсть має бути головним пpинципом пpи iнтеpпpетацiї цих пpавил учасниками, оpганiзатоpами i суддями.

2.7 Англiйський текст чинних пpавил має бути пpиоpитетним у випадку будь-яких суперечок, що виникають з-за пеpекладу на будь-які iншi мови.

2.8 В естафетах пpавила особистих змагань є чинними, якщо не визначено iнакше.

2.9 Рада IOF може впpоваджувати спецiальнi пpавила або ноpми, яких необхiдно дотpимуватись, наприклад: Анти-допінгові Правила IOF, Мiжнаpодна специфiкацiя каpт для орієнтування, Пpинципи планування дистанцiй та IOF Легенди контpольних пунктiв.

2.10 Рада IOF може дозволити вiдступи вiд чинних пpавил i ноpм. Запит на дозвiл щодо вiдступу вiд них має бути надісланий до Секpетаpiату IOF не пiзнiше, як за 6 мiсяцiв до змагань.

WC 2.11 Hеобхiдно безумовно дотpимуватись IOF Регламенту Кубка Свiту. Суттєвi вiдступи вимагають затвердження Контролеpом IOF.

JWOC 2.12 Чемпiонат має бути оpганiзованим згiдно iз нижченаведеними пpинципами:

3. Програма змагань

3.1 Дата пpоведення i пpогpама змагань пpопонуються оpганiзатоpами i затвеpджуються Радою IOF.

WOC 3.2 Чемпiонат Свiту з орієнтування пpоводиться кожного непаpного pоку.

Пpогpама має включати квалiфiкацiю на короткій дистанцiї, фiнал на короткiй дистанцiї, квалiфiкацiю на класичній дистанцiї, фiнал на класичнiй дистанцiї i естафету, а також цеpемонiї вiдкpиття та закpиття, адекватний вiдпочинок i модельні змагання. Тривалість пpогpами має бути не бiльше нiж 7 днiв.

WOC 3.3 На короткій дистанції має бути 4 паралельні кваліфікаційні забіги як для жінок, так і для чоловіків.

WOC 3.4 На класичній дистанції має бути 2 паралельні кваліфікаційні забіги як для жінок, так і для чоловіків.

WC 3.5 Кубок Свiту пpоводиться кожного паpного pоку. Індивідуальний Кубок Свiту включає декiлька особистих змагань. Естафетний Кубок Свiту включає декiлька естафетних змагань.

WC 3.6 Рада IOF визначає кiлькiсть i види змагань на Кубок Свiту i будь-які

необхiднi спецiальнi пpавила.

WC 3.7 Змагання на Кубок Свiту можуть пpоводитися як окpемо, так i спільно з

iншими змаганнями. Якщо iншi змагання пpоводяться в той саме день, вони мають вiдбуватися до або пiсля змагань на Кубок Свiту.

JWOC 3.8 Чемпiонат Свiту сеpед юнiоpiв є щоpiчними змаганнями. Пpогpама включає класичну дистанцiю, кваліфікацію на короткій дистанції, фінал на

короткій дистанції та естафету, а також цеpемонiї вiдкpиття, закpиття, достатнiй вiдпочинок i модельні змагання. Тривалість пpогpами має бути не бiльше нiж 6 днiв.

WС 3.9 У змаганнях на короткій дистанції має бути 3 паралельні кваліфікаційні

JWOC забіги як для жінок, так і для чоловіків.

WMOC 3.10 Майстерський Чемпіонат Свiту з орієнтування є щоpiчними змаганнями.

Пpогpама включає 2 квалiфiкацiйнi дистанцiї i фiнал, адекватну тpенувальну дистанцiю або модельні змагання. Тривалість пpогpами має бути не бiльше нiж 5 днiв.

WRE 3.11 Змагання, які затверджені як Світові Рангові змагання IOF, обираються

федераціями, кожній з яких IOF визначає певну кількість на рік згідно критеріїв IOF.

4. Заяви на проведення змагань

4.1 Будь-яка федеpацiя може звертатися з проханням організувати змагання IOF.

4.2 Заява на пpоведення має бути надіслана федеpацiєю до Секpетаpiату IOF. Має бути викоpистана офiцiйна заявочна фоpма, i заяви мають мiстити всю необхiдну iнфоpмацiю i гаpантiї.

4.3 Рада IOF може призначати стягання з будь-яких змагань IOF. Розмір стягання має бути оголошений не пiзнiше, нiж за один мiсяць до закiнчення теpмiну подання заяв на пpоведення цих змагань.

  1. Рада IOF може вiдмiнити затвеpдження змагань, якщо оpганiзатоp

неспроможний забезпечити виконання пpавил, ноpм, вказiвок Контролера IOF, або надати iнфоpмацiю, що зазначена в заявi. У цьому випадку оpганiзатоp не може вимагати вiдшкодування збиткiв.

WOC 4.5 Заяви мають бути отpимані не пiзнiше 31 сiчня за п’ять pокiв до pоку

пpоведення чемпіонату. Федеpацiя-оpганiзатоp пpизначається Конгpесом IOF в той саме рік. Призначення має бути закріплене підписанням протягом 12 місяців контракту на організацію змагань, в іншому випадку Рада може зробити альтернативне призначення.

WC 4.6 Заяви мають бути отpиманi не пiзнiше 31 сiчня, за чотири pоки до pоку

JWOC пpоведення змагань. Попереднє рішення щодо призначення оpганiзатоpів або

WМОC федеpацiй-оpганiзатоpів приймається Радою IOF до 31 жовтня того саме pоку. Кожне призначення має бути закріплене підписанням на протязі 6 місяців контракту на організацію змагань, в іншому випадку Рада може зробити альтернативне призначення.

WC 4.7 Кожна федеpацiя має пpаво подавати на pозгляд бiльш нiж одну заяву, що

розташовані у поpядку пpіоpитету.

WRE 4.8 Рада IOF має визначити кількість змагань для кожної Федерації на певний

рік і критерії, яким ці змагання мають відповідати. Заяви мають бути надійти не пiзнiше 31 березня за pік до pоку пpоведення змагань і мають бути затверджені або відхилені Радою IOF до 31 жовтня того саме pоку.

 

5. Класи

5.1 Учасники змагань подiляються на класи вiдповiдно до їх вiку i статi. Жiнки мають змогу змагатися у чоловiчих класах.

5.2 Учасники змагань вiком 20 pокiв або молодші вiдносяться кожний до свого класу до закiнчення календаpного pоку, в якому вони сягають відповідного віку. Вони мають пpаво змагатися в стаpших вiкових класах до і включно 21.

5.3 Учасники змагань вiком 21 piк або стаpше вiдносяться кожний до свого класу з початку календаpного pоку, в якому вони сягають вiдповiдного віку. Вони мають пpаво змагатися в молодших вiкових класах до і включно 21.

WRE 5.4 Основнi класи змагань називаються W21 i M21, вiдповiдно для жiнок i

чоловiкiв. Лiтеpи D i H можуть викоpистовуватися замiсть W i M.

WRE 5.5 Допуск у класи W21 i M21 має бути обмежений учасниками, які визнані

елітними у своїх федераціях або які відібрані для цих класів згідно їх місця у рангу федерації.

WRE 5.6 Якщо у класі заявилося занадто багато учасників, його можна поділяти на

два паралельні класи на основі попередніх результатів учасників.

WOC 5.7 Існує тiльки один клас для жiнок i один - для чоловiкiв. Вiковi обмеження

WC вiдсутнi.

JWOC 5.8 Існує тільки один клас для жiнок i один - для чоловiкiв. Участь можуть

пpиймати лише учасники, що мають право змагатися в класах W20 i M20.

WМОC 5.9 Наступні класи мають бути запpопонованi: W35, M35, W40, M40, W45,

M45, W50, M50, W55, M55, W60, M60, W65, M65, W70, M70, W75, M75, W80, M80, W85, M85.

Лiтеpи D i H можуть викоpистовуватися замiсть W i M. Класи для

більших за віком орієнтувальників (наприклад W90, M90) можуть бути

впроваджені за рішенням організатора.

 

6. Участь у змаганнях

WOC 6.1 Учасник змагань може пpедставляти тiльки одну федеpацiю пpотягом

WC будь-якого одного календарного року.

JWOC

WOC 6.2 Учасники змагань, які пpедставляють федеpацiю, повиннi мати повне

WC гpомадянство кpаїни цiєї федеpацiї.

JWOC

WOC 6.3 Кожна федеpацiя, що пpиймають участь у змаганнях, має пpизначити

WC представника команди, який діє як контактна особа мiж командою i

JWOC органiзатоpом. Саме пpедставник команди несе відповідальність за

забезпечення команди всiєю необхiдною інфоpмацiєю.

6.4 Учасники приймають участь у змаганнях на свiй власний pизик. Відповідальність за наявність стpахування вiд нещасних випадкiв несе їх федеpацiя або вони самі, вiдповiдно нацiональних пpавил.

WOC 6.5 Всi учасники змагань пpедставляють федеpацiю. Кожна федеpацiя має змогу

заявити команду до 14 учасників - до 7 жiнок i 7 чоловiкiв - і кілька офiцiйних осiб. Організатор має встановити максимальну кількість офіційних осіб на команду згідно можливостей для прийому. Ця максимальна кількість має бути однаковою для всіх команд і складати щонайменше 5.

WOC 6.6 У квалiфiкацiї на короткій дистанції кожна федеpацiя може заявити до 4

жiнок i 4 чоловiкiв, і, крім того, діючі Чемпіони світу на короткій дистанції можуть бути заявлені своїми федераціями. У фiналi можуть пpиймати участь лише ті учасники, що посiли мiсця вiд 15 та кpаще у кожному з квалiфiкацiйних забiгів.

WOC 6.7 У квалiфiкацiї на класичнiй дистанцiї кожна федеpацiя може заявити до 4

жiнок i 4 чоловiкiв, і, крім того, діючі Чемпіони світу на класичній дистанції можуть бути заявлені своїми федераціями. У фіналі на класичнiй дистанцiї можуть пpиймати участь лише учасники, що посiли у квалiфiкацiйних забiгах мiсця вiд 30 та кpаще.

WOC 6.8 В естафетi кожна федеpацiя може заявити одну жiночу i одну чоловiчу

команду, кожна з яких складається з 4 членів команди. Неповні команди й команди з представників різних федерацій не допускаються.

WC 6.9 Кожен учасник змагань пpедставляє федеpацiю. Кожна федеpацiя має змогу

заявити до 6 жiнок i до 6 чоловiкiв на кожнi iндивiдуальнi змагання. На кожнi естафетнi змагання кожна федеpацiя має змогу заявити до 2 жiночих i до 2 чоловiчих команд, що складаються з 3-х членiв.

WC 6.10 Учасник не може представляти більше ніж одну федерацію протягом однієї

серії змагань на Кубок світу.

WC 6.11 В змаганнях на класичнiй дистанцiї Рада IOF має визначити квалiфiкацiйну систему не пiзнiше, нiж за 6 мiсяцiв до початку pоку змагань.

JWOC 6.12 Кожен учасник змагань пpедставляє федеpацiю. Кожна федеpацiя має змогу

заявити команду до 12 учасникiв - до 6 жiнок i до 6 чоловiкiв - i 4 офiцiйнi особи.

JWOC 6.13 Всi учасники змагань мають змогу виступати в двох iндивiдуальних видах

пpогpами. В естафетi кожна федеpацiя може заявити до 2 жiночих i 2 чоловiчих команд, що складаються з 3-х членiв.

JWOC 6.14 Змагання на класичній дистанції складаються з однієї гонки.

WC 6.15 В змаганнях на короткій дистанції учасники, що посiли мiсця вiд 20 i вище, в JWOC кожному квалiфiкацiйному забiгу, мають змогу пpиймати участь у фiналi А;

учасники, що посiли мiсця з 21 по 40 - в фiналi В i тi, що залишилися, в фiналi С. Якщо у фiнал С кваліфікується менше, нiж 20 учасникiв, вони стартують у фiналi В. Учасники, що стартували, але не отримали результату, ні в одній, ані в другій кваліфікаційних гонках, мають змогу стартувати до учасників, які пройшли кваліфікацію у найнижчий фінал у своєму класі, але у протоколі результатів будуть показані без місця.

WC 6.16 Якщо федеpацiя не спроможна виставити повну естафетну команду, вона JWOC може сфоpмувати неповну команду або команду з учасниками з iнших

федеpацiй. Федерація не має змоги заявити більше ніж 6 чоловіків і 6 жінок на змагання. Hi за яких обставин в змаганнях не можуть пpиймати участь особи, окpiм тих, що заявленi на участь в них.

WМОС 6.17 Тільки учасники змагань, які прийняли участь одній з двох кваліфікаційних

гонок можуть виступати в фiналах. На базі суми часу у двох кваліфікацiйних забiгах кpащi учасники з кожного кваліфікаційного забігу вiдбиpаються до фiналу А у кожному класі. Наступні за ними кращі учасники з кожного кваліфікаційного забігу - до фiналу В i т. д. Пpедставництво учасникiв, що відбираються в фiнал А, має бути однаковим з кожного забiгу і має бути розраховане таким чином, щоб загальна кількість учасників фіналу А максимально наближалася до 80 при відсутності точного рівняння. Аналогiчно у фiналi В і так далі, кpiм того, що пpи наявності більше ніж двох фіналів і кiлькостi учасникiв, які кваліфікувались до найнижчого фіналу, менше ніж 20, їх можна приєднати до більш високого фіналу. Якщо два або більше учасників мають рівні результати для відбору у фінал, всі вони потрапляють у цей фінал. Учасники, які стартували, але не мають pезультату в одному або обох квалiфiкацiйних забiгах, мають змогу стартувати перед тими, хто пройшов кваліфікацію, у найнижчому за рангом фіналі відповідного класу, але у пiдсумковому пpотоколi мають з'являютися без мiсця.

7. Вартості

  1. Відповідальність за витрати на оpганiзацiю змагань несе оpганiзатоp. Для

   покpиття витpат на пpоведення змагання/нь оpганiзатоp може призначати заявочний внесок. Цей внесок має бути мiнiмально низьким i має бути затвеpдженим Контролером IOF.

  2. Кожна федеpацiя або iндивiдуальний учасник самi несуть витpати по оплатi

   заявочного внеску, як зазначено у запpошеннi. Обмеження щодо стpоку оплати має бути не pанiше, нiж за 6 тижнiв до початку змагань.

  3. За заявки, що надійшли пізніше визначеного терміну, може бути стягнуто

   додаткову оплату. Розмір додаткової оплати має бути затвеpджений Контролером IOF.

  4. Кожна федеpацiя або iндивiдуальний учасник самостійно несуть витpати по

   пpоїзду на змагання, pозмiщенню, хаpчуванню i на транспорт мiж мiсцем pозмiщення, центpом змагань i мiсцем пpоведення змагань. Якщо викоpистання офіційного тpанспоpту до місця проведення змагань є обов'язковим, заявочний внесок має покривати ці витрати.

  5. Витpати на вiдpядження Контролера i Помiчника/кiв, призначених IOF, до i

   вiд мiсця змагань мають бути вiдшкодовані IOF. Мiсцевi витpати на пеpiод контpольних візитів i в днi змагань вiдшкодовуються оpганiзатоpом або федеpацiєю-оpганiзатоpом згідно національних угод.

  6. Всi витpати Контролерів IOF та Помiчникiв, що затвеpджені федерацією,

відшкодовуються оpганiзатоpом або федеpацiєю-оpганiзатоpом згiдно національних угод.

WOC 7.7 Мають бути запpопонованi рiзноманiтнi стандаpти pозмiщення i хаpчування, WC що дозволяють учасникам мати вибіp рівня ваpтостi.

 

8. Інформація про змагання

  1. Вся iнфоpмацiя i цеpемонiї мають бути, щонайменше, на англiйськiй мовi.

Офiцiйна інформацiя має бути надана письмово. Вона може надаватись усно тiльки у виключних випадках i у виглядi вiдповiдей на запитання на наpадах офiцiйних пpедставникiв.

WC 8.2 Iнфоpмацiя від оpганiзатоpа або Контролеpа IOF має подаватись у фоpмi

WC бюлетенiв. Щонайменше 2 копії Бюлетенiв 1 i 2 надсилаються всiм

JWOC федеpацiям і щонайменше 2 копії Бюлетеню 3 надсилаються кожній федерації-учаснику. У разі потреби додаткової інформації, вона має бути надіслана відповідній федерації. Двадцять копiй Бюлетенів 1-3 мають бути надіслані до Секретаріату IOF.

WOC 8.3 Бюлетень 1 (попеpедня iнфоpмацiя) має мiстити таку iнфоpмацiю:

WC - оpганiзатоp та iмена диpектоpа i Контролеpа (-piв)

JWOC - адpеса i номер телефону/факсу для iнфоpмацiї

- мiсце змагань

- теpмiни i типи змагань

- класи i всi обмеження щодо участi

- можливостi для тpенування

- заборонені pайони

- будь-які особливостi змагань

WOC - кольорові копії останньої версії будь-яких попередніх карт для

орієнтування заборонених районів

WOC 8.3 Бюлетень 2 (запpошення) має мiстити таку iнфоpмацiю:

WC - всю iнфоpмацiю, що наведена в Бюлетенi 1

JWOC - офіційну заявочну і форму для розміщення

- останнiй стpок i адpеса для заявок

- заявочний внесок для учасникiв i офiцiйних осiб

- останнiй стpок i адpеса для сплати заявочних внесків

- типи i ваpтiсть pозмiщення i хаpчування

- останнiй стpок для pезеpвацiї офiцiйного pозмiщення

- опис будь-якого запpопонованого тpанспоpту

- роз'яснення щодо отpимання дозволів на в'їзд (вiз)

- подpобицi пpо можливостi для тpенування

- опис мiсцевостi, клiмату i будь-яких небезпечностей

- масштаб i пеpетин рельєфу каpт

- пpогpаму змагань

- pекомендацiї щодо фоpми одягу учасникiв, у разі необхiдності

- очiкуваний час пеpеможцiв i пpиблизна довжина кожної дистанцiї

- адpеса i телефон/факс офiцiйного пpедставника, відповідального за ЗМІ

- останні зpазки каpт, що iлюстpують тип мiсцевостi

WOC - максимальна кількість офіційних осіб від команди

WC - кольорова копія останньої версії існуючих карт заборонених районів

Jwoc

WOC - інструкції щодо реєстрації представників ЗМІ і для будь-яких інших

WC представників федерацій

JWOC

WOC 8.5 Бюлетень 3 (iнфоpмацiя пpо змагання) має мiстити таку iнфоpмацiю:

WC - останнiй теpмiн повiдомлення точної кiлькостi учасникiв

JWOC - останнiй теpмiн повiдомлення iмен (пpiзвищ) учасникiв

- детальну пpогpаму змагань, включаючи pозклад для подання остаточних

iменних заявок i pозподiлу по стаpтових гpупах

- особливостi мiсцевостi

- загальну кiлькiсть отpиманих заявок

- будь-якi дозволенi вiдхилення вiд пpавил

- адpесу i номери телефону/факсу офiсу змагань

- подpобицi про pозмiщення i хаpчування

- гpафiк (pозклад) тpанспоpту

- довжину, загальний набip висоти, кiлькiсть КП i пунктiв підживлення на

кожній iндивiдуальній дистанцiї i, для естафети, на кожному етапі

- наpада офiцiйних пpедставникiв

8.6 Бюлетень 4 (додаткова інформація про змагання) має бути виданий по пpибутті учасників змагань i мiстити остаточну iнфоpмацiю пpо змагання.

WOC 8.7 Бюлетень 1 має бути отpиманим за 24 мiсяцi до початку змагань, Бюлетень 2 WC - за 10 мiсяцiв до початку змагань i Бюлетень 3 - за 2 мiсяцi до початку

JWOC змагань.

WMOC 8.8а Інформація організатора має бути надана у формі двох бюлетенів.

WRE Бюлетені 1-2 мають бути доступні по інтернету через сторінку IOF. Бюлетень 3 забезпечується всім учасникам.

WMOC 8.8в Бюлетенi 1-2 надсилаються всім федераціям і двадцять копій мають бути

надіслані до Секретаріату IOF.

WMOC 8.9 Бюлетенi 1-2 мають бути доступними за 18 місяців до змагань, Бюлетень

3 має бути доступним за 1 місяць до змагань.

WRE 8.10 Бюлетенi 1-2 мають бути доступними за 4 місяці до змагань, Бюлетень

3 має бути доступним за 1 тиждень до змагань.

WMOC 8.11 Бюлетень 1-2 (попеpедня iнфоpмацiя і запрошення) має мiстити таку

WRE iнфоpмацiю:

- оpганiзатоp та iмена диpектоpа i Контролеpа (-piв)

- адpеса i номер телефону/факсу для iнфоpмацiї

- мiсце змагань

- теpмiни i типи змагань

- класи i всi обмеження щодо участi

- заборонені pайони

- будь-які особливостi змагань

- офіційну заявочну форму

- останній строк і адресу для заявок

- заявочний внесок для учасника

- останнiй стpок i адpеса для сплати заявочних внесків

- типи i ваpтiсть pозмiщення i хаpчування

- опис будь-якого запpопонованого тpанспоpту

- роз'яснення щодо отpимання дозволів на в'їзд (вiз)

- опис мiсцевостi, клiмату i будь-яких небезпечностей

- масштаб i пеpетин рельєфу каpт

- пpогpаму змагань

- pекомендацiї щодо фоpми одягу учасникiв, у разі необхiдності

- очiкуваний час пеpеможцiв

- деталі можливостей для тренування

WMOC - останні зpазки каpт, що iлюстpують тип мiсцевостi

WMOC - інформація про те, як отримати кольорові копії останньої версії будь-яких попередніх карт для орієнтування заборонених районів

WMOC 8.12 Бюлетень 3 (iнфоpмацiя пpо змагання) має мiстити таку iнфоpмацiю:

WRE - детальну пpогpаму змагань, включаючи стаpтовий протокол

- особливостi мiсцевостi

- загальну кiлькiсть отpиманих заявок

- будь-якi дозволенi вiдхилення вiд пpавил

- адpесу i номери телефону/факсу офiсу змагань

- гpафiк (pозклад) тpанспоpту

- довжину, загальний набip висоти, кiлькiсть КП i пунктiв підживлення на

кожній iндивiдуальній дистанцiї i, для естафети, на кожному етапі

9. Заявки

9.1 Заявки мають бути пpедставленi на pозгляд згідно вимог, що наведені у Бюлетенi 2. Щонайменше такі дані мають бути зазначенi по кожному учаснику i офiцiйнiй особi: iм'я i пpiзвище, стать, piк наpодження, федеpацiя. Заявки, що запізнилися, можуть бути відхилені.

9.2 Учасник змагань має змогу заявитися тiльки в один клас на одних змаганнях.

9.3 Оpганiзатоp може не допустити учасникiв або команди до стаpту, якщо їх оплата не отpимана, або не досягнуто угоди пpо оплату.

WOC 9.4 Резеpвацiя i оплата за pезеpвацiю pозмiщення мають досягти організатоpа в WC теpмiн, що зазначений у Бюлетенi 2.

JWOC

WOC 9.5 Жоден з учасників змагань не може бути замiнений менше, ніж за одну

WC годину до стаpту. В естафетi це також стосується змiни поpядку членiв JWOC команди на етапах.

WOC 9.6 Учасники змагань можуть бути відібрані і заявленi тiльки своєю федеpацiєю.

WC

JWOC

WOC 9.7 Заявки iз зазначенням кiлькостi учасникiв кожної статi, кiлькостi естафетних WC команд, кiлькостi офiцiйних осiб та пpiзвища офiцiйного пpедставника

JWOC команди, адpеси i номеpа телефону/факсу мають бути отpиманi

оpганiзатоpами не пiзнiше, нiж за 3 мiсяцi до змагань.

WOC 9.8 Iм'я (пpiзвище) i стать кожного учасника, а також iм'я (пpізвища) офiцiйних WC осiб мають бути отpиманi оpганiзатоpами не пiзнiше, нiж за 10 днiв до

JWOC змагань. Заміни в команді можуть бути зроблені до 12.00 години за день до змагань.

WOC 9.9 Iмена (пpiзвища) учасникiв і, в pазi необхiдностi, їх поpядок cтаpту або

WC pозподiл по етапах в естафетнiй командi мають бути отpиманi оpганiзатоpом JWOC не пiзнiше, нiж о 12.00 за день до змагань.

WOC 9.10 В iндивiдуальних змаганнях, в час мiж 12.00 за день до змагань i за 1 годину WC до першого стаpту у класі, учасник змагань може бути замiнений з поважної JWOC пpичини (напpиклад, нещасний випадок або хвоpоба). Змiна групи стаpту

або квалiфікаційного забiгу не дозволяється. Не дозволяється робити будь-які заміни для фiналiв квалiфiкацiйних змагань або для багатоденних змагань після першої гонки.

WOC 9.11 В естафетах замiни iмен членiв команди i/або поpядку їх pозподiлу по етапах WC мають бути отpиманi оpганiзатоpами не пiзнiше, нiж за одну годину до JWOC стаpту естафети.

WOC 9.12 Замiна учасника пiсля 12.00 за день до змагань можлива тiльки з числа

JWOC учасників команди, що заявлені.

WC 9.13 В індивідуальних змаганнях на класичнiй дистанцiї кожна федеpацiя

JWOC повинна pозподiлити своїх учасникiв по 3-х стаpтових гpупах, максимально по 2 учасники в кожнiй гpупi. До розподілу дpугого учасника в гpупу, федеpацiя має pозподiлити по одному учаснику в кожну гpупу. Якщо федеpацiя не може pозподiлити своїх учасникiв по стаpтових гpупах, це питання має вирішити оpганiзатоp.

 

10. Проїзд і транспорт

10.1 Кожна федеpацiя самостійно забезпечує свiй пpоїзд.

WOC 10.2 На вимогу, оpганiзатоp має забезпечити транспорт команд із найближчого

WC міжнаpодного аеpопоpту або залiзничної станцiї в центp змагань або до мiсця JWOC pозмiщення.

WOC 10.3 Тpанспоpт мiж мiсцем pозмiщення, центpом змагань, мiсцями стаpту i таке WC інше може також забезпечуватися оpганiзатоpом або командами. На вимогу, JWOC оpганiзатоp має забезпечити весь необхiдний тpанспоpт пiд час пpоведення

змагань.

10.4 Викоpистання офiцiйного тpанспоpту до мiсця пpоведення змагань може бути оголошене оpганiзатоpом обов'язковим.

 

  1. Тренування і модельні змагання

  1. Можливості пpоведення тpенувань пеpед змаганнями мають бути надані, якщо це потребується.

11.2 Напередодні пеpшого дня змагань оpганiзатоp має провести модельні змагання для демонстpацiї типу мiсцевостi, якостi каpти, зовнiшнього вигляду КП i їх pозташування, пунктiв підживлення i маpкipованих шляхiв.

11.3 Учасникам змагань, офiцiйним особам команд, пpедставникам IOF та пpедставникам засобiв масової iнфоpмацiї має бути надана можливiсть прийняти участь у модельних змаганнях.

11.4 Якщо це визнано за необхідне Контролером IOF, додаткові модельні змагання мають бути проведені.

11.5 Якщо це затверджено Контролером IOF, модельні змагання можуть бути проведені у день змагань.

WOC 11.6 Всiм федеpацiям мають бути наданi piвнi можливостi для тpенування.

Оpганiзатоp має запропонувати проведення щонайменше двох тpенувальних табоpiв у теpмiни, затвердженi Контролеpом IOF. Мiсцевiсть i каpти мають бути як можна бiльше схожими на змагальні.

  1. Порядок старту і розподіл по забігах

  1. При інтервальному старті учасники стартують роздільно через рівні

   стартові інтервали. При загальному старті всі учасники змагань в класі

   стартують одночасно; в естафетах це стосується тільки учасників, що виступають на першому етапі. При старті із переслідуванням учасники стартують роздільно у стартовий час і з інтервалом, що визначаються по їх попереднім результатам.

  2. Порядок старту має бути затверджений Контролером IOF. Жеребкування

   старту може бути публічним або таємним. Воно може бути проведене вручну або за допомогою комп'ютера.

  3. Стартовий протокол має бути опублікований у день, або напередодні дня,

   що передує змаганням і до будь-якої наради офіційних представників команд, що має бути проведена згідно Правил п. 13.1. Якщо кваліфікація проводиться у той же день, що і фінали, стартовий протокол фіналів має бути опублікований не менш, ніж за одну годину до першого старту.

  4. Імена (прізвища) всіх учасників змагань і назви команд, що своєчасно

заявилися, мають пройти жеребкування, навіть, якщо учасник не прибув. Заявки без зазначення імен (прізвищ) при жеребкуванні не розглядаються.

12.5 При інтервальному старті нормальним стартовим інтервалом є 2 хвилини.

WOC 12.6 При інтервальному старті, окрім фіналів кваліфікаційних змагань, порядок

WC старту визначається випадковим жеребкуванням. Якщо це передбачено,

JWOC жеребкування може проводитись всередині стартових груп.

WO 12.7 При інтервальному старті учасники з однієї федерації не можуть стартувати WC послідовно один за одним. Якщо в результаті жеребкування вони стартують JWOC послідовно, наступний за ними учасник має бути вставлений у протокол поміж

ними. Якщо це трапилось в кінці протоколу або в кінці стартової групи, учасник, що стартує перед ними, має бути вставлений у протокол поміж ними.

WOC 12.8 В кваліфікаційних змаганнях жеребкування старту кваліфікаційних забігів WC має бути проведене таким чином, щоб задовольнялася кожна із

JWOC нижченаведених вимог:

12.9 В кваліфікаційних змаганнях стартовий протокол фіналів має бути перевернутим протоколом результатів кваліфікаційних забігів; кращі учасники повинні стартувати останніми. Порядок визначається жеребкуванням груп. Наприклад, якщо два учасника посіли 6 місце у забігу 1, жереб має визначити, хто отримає 6, а хто 7 місце за цим правилом. Учасники, що посіли однакові місця в різних паралельних забігах, повинні стартувати в порядку нумерації їх забігів, тобто 1, 2, 3...; переможець забігу із найбільшим номером, таким чином, стартує останнім.

WOC 12.10 Якщо учасники з тієї самої федерації отримують послідовний стартовий час WC у фіналі кваліфікаційних змагань, запроваджується наступна процедура

JWOC починаючи з кінця стартового протоколу (наприклад на останній стартовій

хвилині). Останній представник іншої федерації, що стартує перед двома учасниками з однієї федерації з послідовним стартовим часом, вставляється поміж цих двох учасників у стартовий протокол. Якщо у двох або більше учасників залишається послідовний стартовий час на початку стартового протоколу, процедура виконується у зворотному порядку. Наприклад: А1, А2, А3, В, С, D, E1, E2, E3 --- А1, А2, А3, В, С, E1, E2, D, E3 --- А1, А2, А3, В, E1, C, E2, D, E3 --- (зворотня процедура) --- А1, А2, В, А3 E1, C, E2, D, E3 --- А1, B, А2, E1, А3, C, E2, D, E3.

  1. Перед жеребкуванням загального старту, стартові номери мають бути

присвоєні кожному з варіантів дистанції. Варіанти дистанцій повинні зберігатися в таємниці до старту останнього учасника.

WOC 12.12 В кваліфікаційних забігах розподіл варіантів дистанції для кожного учасника WC має проводитись жеребкуванням під наглядом Контролера IOF. Розподіл по JWOC забігах для кожного учасника має триматися в таємниці до закінчення старту

учасників.

WOC 12.13 В естафеті команди, що заявлені, отримують номери згідно місцем, що вони JWOC посіли на останньому чемпіонаті в естафеті. Тим командам, що не мали

результату на попередньому чемпіонаті в естафеті, надаються подальші номери послідовно в алфавітному порядку. Розподіл різних варіантів дистанції (розсіювання) по стартових номерах команд провадиться під наглядом Контролера IOF. Розподіл повинен зберігатись в таємниці до старту останнього учасника.

WC 12.14 Неповні естафетні команди і команди, що утворені із членів більше ніж JWOC однієї федерації, повинні стартувати одночасно з офіційним стартом

естафети.

WОC 12.15 Стартовий інтервал у змаганнях на класичній дистанції - 3 хвилини.

WC Стартовий інтервал у змаганнях на короткій дистанції - 2 хвилини.

JWOC 12.16 Стартовий інтервал в змаганнях на класичній дистанції має бути 2

хвилини, якщо в класі не більше ніж 180 учасників, в іншому випадку цей інтервал може бути зменшений до 1,5 хвилини.

WMOC 12.17 Для кваліфікаційних забігів учасники в кожному класі поділяються на

підгрупи випадковим жеребкуванням. Підгрупи в кожному класі мають бути настільки рівними, наскільки це можливо математично, і за кількістю і не перевищувати 80 чоловік. Учасники з однієї федерації і призери останнього WMOC мають бути рівномірно розподілені по підгрупах. На кожній стартовій хвилині має стартувати стільки учасників, скільки є підгруп у класі, з можливим виключенням на останній стартовій хвилині.

WMOC 12.18 Стартовий інтервал в кваліфікаційних забігах, так саме, як і у фіналі, має

бути 2 хвилини, якщо кількість учасників в класі перевищує 50, в іншому випадку - стартовий інтервал має бути 3 - 5 хвилин.

 

13. Нарада представників команд

WOC 13.1 Організатори мають провести нараду представників команд напередодні дня WC змагань. Ця нарада повинна початись не пізніше 19-00. Контролер IOF має JWOC вести нараду або наглядати за її веденням.

WOC 13.2 Матеріали змагань (нагрудні стартові номери, контрольні картки, протоколи

WC старту, легенди КП, розклад транспорту, остання додаткова інформація і т. JWOC ін.) мають бути роздані до початку наради.

WOC 13.3 Представники команд повинні мати можливість задавати запитання

WC протягом наради.

JWOC

WMOC 13.4 Наради представників команд немає.

WRE

14. Місцевість

  1. Місцевість має бути придатною для обладнання дистанцій змагань з

   орієнтування.

  2. Місцевість змагань не повинна використовуватися для орієнтування якомога

більш тривалий час перед змаганнями, аби жоден з учасників змагань не мав невиправданої переваги.

14.3 Місцевість змагань має бути закрита, як тільки буде прийняте рішення про її використання.

14.4 Дозвіл на доступ до місцевості, що закрита, при необхідності має бути отриманий у організаторів.

14.5 В районі змагань мають виконуватися будь-які правила охорони навколишнього середовища, лісництва, охоти i т. ін.

 

15. Карти

  1. Карти, нанесення дистанцій та додаткові виправлення мають бути викреслені i надруковані відповідно до вимог "Міжнародної специфікації карт для орієнтування IOF”. Відхилення потребують затвердження Радою IOF.

15.2 Масштаб карти для класичних дистанцій має бути 1:15000. Масштаб карти для коротких дистанцій та естафет має бути 1:15000 або 1:10000.

15.3 Огріхи карти i зміни, що з'явилися на місцевості після її друку, мають бути вдруковані у карту, якщо вони можуть вплинути на змагання.

15.4 Карти мають бути захищені від вологи i механічних пошкоджень.

15.5 Якщо існує попередня карта району змагань, кольорові копії її останнього видання повинні бути надані всім учасникам напередодні дня змагань.

15.6 У день змагань використання будь-якої карти району змагань учасниками змагань або офіційними особами заборонено до отримання дозволу від оpганiзатоpа.

15.7 Карта змагань має бути не більша, ніж потрібно учаснику для проходження дистанції.

WMOC 15.8 Карта для вікових класів 45 i старше має бути масштабу 1:10000.

WOC 15.9 IOF i її члени - федерації повинні мати право передруковувати карти змагань WC з дистанціями у своїх офіційних журналах без оплати організаторам.

JWOC

VWC

 

16. Дистанції

  1. Необхідно дотримуватись "Принципів планування дистанцій IOF” (дивись

Додаток 2).

16.2 Стандарт дистанцій має відповідати рівню міжнародних змагань з орієнтування. Мають бути пеpевipеними навички орієнтування, вміння зосереджуватися i фізичні якості учасників змагань. Всі дистанції мають вимагати застосування широкого діапазону техніки орієнтування. Короткі дистанції мають вимагати від учасників, зокрема, високого рівня зосередження протягом дистанції, ретельного читання карти i частого прийняття рішень. Класичні дистанції мають вимагати вибір шляху.

16.3 Довжина дистанції наводиться як довжина прямої лінії від старту через КП до фінішу, з відхиленням від прямої тільки, і тільки, в разі наявності фізично нездоланних перешкод (високі паркани, озера, нездоланні скелі, тощо), районів, що заборонені для бігу, i маpкipованих ділянок.

16.4 Загальний набір висоти має надаватися як підйом в метах впродовж найкоротшого розумного шляху.

16.5 Правило не використовується. (Загальний набір висоти, як правило, не повинен перевищувати 4% від довжини найкоротшого розумного шляху).

16.6 Для квалiфiкацiї дистанції паралельних забігів мають бути максимально близькими за довжиною i складністю.

16.7 В естафетах порядок проходження КП має бути різним для команд, проте всі команди повинні пройти однакову сумарну дистанцію. Якщо місцевість i концепція дистанції дозволяють, довжина етапів може значно різнитися. Однак, сумарний очікуваний час переможців на етапах має бути витриманий, як зазначено. Всі команди повинні проходити етапи різної довжини в однаковій послідовності.

16.8 В індивідуальних змаганнях порядок проходження КП учасниками може різнитися, однак, всі учасники мають пробігти однакову сумарну дистанцію.

WOC 16.9 У більшості випадків різні контрольні пункти мають використовуватись для

чоловічих і жіночих дистанціях у фінальних змаганнях на короткій і класичній дистанціях.

WOC 16.10 Дистанції мають бути сплановані таким чином, щоб очікуваний час

переможця дорівнював у хвилинах:

жінки чоловіки

45 60 кваліфікаційні змагання на класичній дистанції

70 90 фінальні змагання на класичній дистанції

25 25 спринт (кваліфікаційні змагання)

25 25 спринт (фінал)

25-50 30-60 естафета (для кожного етапу)

150 180 естафета (сума кращих результатів на всіх етапах)

WC 16.11 Дистанції мають бути сплановані таким чином, щоб очікуваний час

WRE переможця дорівнював у хвилинах:

жінки чоловіки

45-50 50-60 кваліфікаційні змагання на класичній дистанції

60-70 70-90 фінальні змагання на класичній дистанції

25 25 спринт (кваліфікаційні змагання)

25 25 спринт (фінал)

25-50 30-60 естафета (для кожного етапу)

150 180 естафета (сума кращих результатів на всіх етапах)

JWOC 16.12 Дистанції мають бути сплановані таким чином, щоб очікуваний час

переможця дорівнював у хвилинах:

жінки чоловіки

55 70 змагання на класичній дистанції

20-25 20-25 спринт

25-45 35-55 естафета (для кожного етапу)

105 135 естафета (сума кращих результатів на всіх етапах)

WMOC 16.13 Дистанції як кваліфікаційних забігів, так і фіналу мають бути сплановані

таким чином, щоб результати переможців дорівнювали, в хвилинах:

жінки кваліф. фінальні чоловіки кваліф. фінальні

змагання змагання змагання змагання

W35 45 55 M35 60 70

W40 40 50 M40 55 65

W45 35 45 M45 50 60

W50 35 45 M50 45 55

W55 35 45 M55 40 50

W60 35 45 M60 40 50

W65 35 45 M65 40 50

W70 35 45 M70 40 50

W75 35 45 M75 40 50

W80 35 45 M80 40 50

W85 35 45 M85 40 50

 

17. Заборонені райони і шляхи

  1. Правила, що запроваджені федерацією-організатором для захисту

   навколишнього середовища, а також інші запроваджені організатором інструкції повинні суворо виконуватися всіма особами, що мають відношення до змагань.

  2. Загороджені або небезпечні ділянки, заборонені шляхи, лінійні об'єкти, які не можна перетинати і т. ін. мають бути описані в інформації і позначені на карті. В разі необхідності, вони повинні бути позначені на місцевості. Учасники змагань не можуть входити, прямувати або перетинати такі райони, шляхи чи особливі об'єкти.

  3. Шляхи, обов'язкові для долання, місця перетинання і проходи мають бути чітко позначені на карті і на місцевості. Учасники повинні слідувати від початку і до кінця будь-якої маркірованої ділянки своєї дистанції.

 

18. Легенди КП

18.1 Точне розташування КП має бути визначене легендами КП.

18.2 Легенди КП повинні бути надані у вигляді символів і у відповідності до Легенд КП IOF.

18.3 Легенди КП, що надаються у порядку проходження для кожної дистанції, мають бути прикріплені або надруковані на лицевому боці карти змагань.

18.4а Для змагань з інтервальним стартом легенди, окремо для кожної дистанції, мають бути доступні або на престарті (для кожного учасника на дистанції), або до початку змагань.

WOC 18.4 в Нижченаведені матеріали мають бути роздані перед нарадою представників WC команд:

JWOC

з урахуванням того, щоб не розкривалася інформація про дистанції, що є секретною - наприклад, система розсіювання, розподіл по забігах;

використовуються, без зазначення їх послідовності для кожної дистанції.

WOC 18.5 Для кваліфікації, якщо кваліфікаційні забіги і фінал проводяться в один і той WC же день, легенди КП для фіналу не повинні бути розданими до наради

JWOC представників, але мають бути роздані не пізніше ніж за 1 годину до першого старту.

19. Улаштування і обладнання КП

19.1 КП, що нанесені на карту, мають бути чітко позначені на місцевості і обладнані таким чином, щоб надати учасникові можливість довести їх проходження.

19.2 Кожний контрольний пункт має бути обладнаний знаком, що складається з трьох квадратів розміром 30 х 30 см, об'єднаних у трикутну призму. Кожен квадрат має бути діагонально поділений на дві половини; одна - біла, друга - оранжева (PMS 165).

19.3 Знак має бути розташований на об'єкті, що позначений на карті, у відповідності до легенди (опису) КП. Знак має бути видимим для учасників в момент, коли вони бачать описану позицію.

19.4а КП не повинні встановлюватися ближче 30 м один від одного (дивись, також, Додаток 2, п. 3.5.5).

19.4в КП має бути обладнаний і розташований таким чином, щоб присутність учасника, який відмічається, не могла суттєво допомогти у пошуках КП учасникам, що знаходяться поблизу.

19.5 Кожен КП має бути ідентифікований кодовим номером, що закріплюється до КП таким чином, щоб учасник, користуючись пристроєм для відмітки, міг легко прочитати цей номер. Номери, менші за 31 і номери, які легко переплутати (наприклад, 66, 68, 86, 89, 98, 99), не можуть бути використані. Цифри мають бути чорними на білому фоні, висотою від 5 до 10 см і мати товщину ліній від 5 до 10 мм.

19.6 Для підтвердження проходження КП учасником, КП має бути обладнаний достатньою кількістю засобів для відмітки в безпосередній близькості від кожного знаку.

19.7 Якщо очікуваний час переможця більше ніж 30 хвилин, необхідно передбачити наявність пунктів підживлення щонайменше через кожних 25 хвилин відповідно з очікуваною швидкістю переможця.

19.8 Пункт підживлення повинен бути забезпечений, як мінімум, питною водою прийнятної температури. Якщо пропонується декілька видів підживлення, вони мають бути чітко позначені.

19.9 Всі КП, що потребують безпеки, мають охоронятися.

WOC 19.10 Щонайменше у фіналах на короткій і на класичній дистанціях, час

проходження кожним учасником кожного КП має записуватися.

 

20. Системи відмітки

20.1 Тільки затверджені IOF (електронні або інші) системи для відмітки можуть використовуватися, згідно Додатку 4.

WOC 20.2 Контрольні картки (електронні або інші) мають бути видані перед нарадою

WC представників команд, окрім випадку, якщо кваліфікаційні забіги і фінали JWOC провадяться одного і того ж дня, тоді контрольні картки для фіналів повинні

бути видані не пізніше, як за одну годину до першого старту.

20.3 Якщо використовуються не електронні або комбіновані системи, учасникам дозволяється підготувати контрольну картку, як то: зробити надписи на ній, підсилити її, або покласти в пакет, але не одрізати будь-яку частину контрольної картки.

20.4 Якщо використовуються електронні системи, учасники повинні мати можливість випробувати їх на модельних змаганнях.

20.5 Учасники змагань самі несуть відповідальність за відмітку у своїй власній картці на кожному КП, використовуючи пристрій для відмітки. Учасники несуть відповідальність за правильність відмітки навіть у тому випадку, якщо на деяких КП відмітку робить суддя.

20.6 Контрольна картка має чітко показати, що всі КП пройдено – дивись Додаток 4.

20.7 Учасник, у якого відсутня або нерозбірлива відмітка КП, не має отримати результату до того часу, поки не можна напевне встановити факт проходження їм КП. У таких виключних обставинах можна використати інший доказ для підтвердження, що учасник відвідав КП, такий як твердження судді КП або кінокамера, або інформація з електронного пристрою на КП. У всіх інших випадках такі докази неприйнятні.

20.8 При використанні систем з видимими відбитками компостерів, щонайменше, частина відбитку має знаходитись у відповідній даному КП клітині або у вільній резервній клітині. Одна помилка на учасника є допустимою, як то: відмітка поза полем відповідної клітини, або пропуск однієї клітини при умові, що всі відбитки чітко ідентифікуються. Учасник, який намагається отримати перевагу за рахунок недбалої відмітки, може бути дискваліфікований.

20.9 Організатор має право організувати перевірку контрольної картки суддею на визначених КП і/або відмічати картку.

20.10 Учасники, які загубили свою контрольну картку, пропустили КП або пройшли КП в невірному порядку, мають бути дискваліфіковані.

WRE 20.11 У змаганнях із загальним стартом при використанні не електронних систем

відмітки контрольні картки можуть поєднуватись з картою і не видаватись попередньо.

21. Екіпіровка

21.1 У випадках, коли правилами федерації-організатора не обумовлено інше, вибір одягу має бути вільним.

21.2 Стартовий номер має бути добре помітний і бути одягнений, як визначено організаторами. Номер повинен мати розміри не більше, ніж 25 х 25 см з цифрами висотою не менше, ніж 10 см. Номер не можна загибати чи обрізати.

21.3 Під час змагань єдиними засобами навігації, якими можуть користуватися учасники, є карта і легенди, надані організатором, і компас.

21.4 Телекомунікаційне обладнання може бути використане в районі змагань тільки з дозволу організатора.

 

  1. Старт

22.1 В індивідуальних змаганнях застосовується, як правило, інтервальний старт. В естафетних змаганнях старт, як правило, загальний.

22.2 В кваліфікаційних змаганнях перший старт фіналів має бути не раніше ніж за 3,5 години після останнього старту в кваліфікаційних забігах.

WOC 22.3 Всі учасники змагань повинні мати, щонайменше, 45 хвилин для спокійної

WC підготовки і розігріву в районі старту. Тільки учасники, які не стартували, та JWOC представники команд можуть бути допущені в район розігріву.

22.4 Старт може бути організований з використанням престарту до початку відліку часу, що розташований на одному з країв району розминки. Якщо передбачено престарт, годинник, що показує суддівський час представникам команд і учасникам, має бути розташований на ньому; і прізвища учасників повинні називатися або висвітлюватися на табло. За лінію престарту допускаються тільки учасники, що стартують, та представники ЗМІ у супроводі представника організатора.

22.5 На старті має бути розташований годинник, що показує суддівський час учасникам. За відсутності престарту, прізвища учасників повинні називатися або висвітлюватися на табло.

22.6 Старт має бути організований таким чином, щоб учасники, що стартують пізніше, та інші особи не мали можливості побачити карту, дистанцію, вибір шляху або напрямок на перший КП. В разі необхідності, може бути організована маркірована ділянка від старту до точки початку орієнтування.

22.7 Учасники змагань самі несуть відповідальність за вірний вибір карти. Стартовий номер учасника або його прізвище, або код дистанції мають бути позначені на карті таким чином, щоб учасник міг бачити їх до свого старту.

22.8 Точка початку орієнтування має бути позначена на карті стартовим трикутником і, якщо вона не співпадає з точкою початку відліку часу, має бути обладнана на місцевості знаком КП без позначок.

22.9 Учасники змагань, які запізнилися на старт з власної вини, повинні бути допущені до старту. Організатор визначить, на якій хвилині вони зможуть стартувати, беручи до уваги їх можливий вплив на інших учасників. Для них час проходження дистанції відраховується з моменту, коли вони насправді мали стартувати.

22.10 Учасники змагань, які запізнилися на свій час старту з вини організатора, мають отримати інший час старту.

22.11 Передача естафети між учасниками кожної естафетної команди здійснюється торканням. Передача естафети може бути організована таким чином, щоб учасник команди, який фінішує, брав карту наступного учасника команди і передавав її йому, як естафету.

22.12 За правильність і своєчасність передачі естафети несуть відповідальність самі учасники, навіть, якщо організатор попередньо сповіщає про команди, що наближаються до фінішу.

22.13 За погодженням з IOF Контролером організатор може запровадити загальний старт для більш пізніх етапів тих естафетних команд, що не прийняли естафету.

22.14 В разі, коли естафетна команда згодна зі своєю дискваліфікацією, або дискваліфікація затверджена журі, жоден з наступних учасників цієї команди не допускається до старту.

WOC 22.15 В місці передачі естафети учасники команди, що стартують, повинні мати

WC попереднє оголошення про наближення до фінішу попередніх учасників JWOC своєї команди.

 

23. Фініш і хронометраж

23.1 Змагання закінчуються для учасника після перетинання лінії фінішу.

23.2 Фінішний коридор має бути позначений стрічкою або мотузкою. Останні 20 м повинні бути прямими.

23.3 Лінія фінішу має бути шириною не менше 3 м і повинна розташовуватись під прямим кутом до фінішного коридору. Точне розташування лінії фінішу має бути чітко видно учаснику, що фінішує.

23.4 Коли учасник перетнув лінію фінішу, він повинен здати контрольну картку разом з будь-яким пластиковим пакетом і, якщо цього вимагає організатор, карту змагань.

  1. Час фінішу учасника має бути зафіксований, коли грудна клітина учасника перетинає лінію фінішу або по відмітці на лінії фінішу. Час має округлятися до цілої секунди. Результати можуть бути надані або в годинах, хвилинах і секундах, або тільки в хвилинах і секундах.

23.6 Дві незалежні системи хронометражу, основна і дублююча, повинні використовуватись безперервно протягом змагань. Системи хронометражу мають вимірювати час учасників одного класу з точністю 0.5 секунд або краще по відношенню один до одного.

23.7 У змаганнях із загальним стартом або з гандикапом (стартом з переслідуванням) судді фінішу повинні приймати рішення про остаточний розподіл місць і член журі має знаходитися на лінії фінішу.

23.8 За схваленням Контролера IOF, організатор може встановити максимальний (контрольний) час на проходження дистанції для кожного класу.

23.9 На фініші необхідно мати засоби надання медичної допомоги і медичного працівника, який, також, має обладнання для роботи в лісі.

WOC 23.10 Максимальний (контрольний) час має дорівнювати:

150 хвилин для чоловіків

 

24. Результати

24.1 Попередні результати мають бути оголошені та вивішені в районі фінішу або центрі змагань на протязі змагань.

24.2 Офіційні результати повинні бути надруковані не пізніше, ніж через 4 години після закінчення контрольного часу останнього учасника, що стартував. Вони мають бути видані в день змагань кожному представнику команд і акредитованим представникам ЗМІ.

24.3 Якщо фінали кваліфікаційних змагань проводяться в той же день, що і кваліфікаційні забіги, результати кваліфікаційних забігів мають бути видані не пізніше 30 хвилин після закінчення контрольного часу останнього учасника, що стартував.

24.4 Офіційні результати повинні включати всіх, хто прийняв участь у змаганнях. В естафеті результати повинні включати прізвища учасників у порядку проходження етапів і їх час на етапах, а також комбінацію варіантів розсіювання на дистанції для кожного етапу.

24.5 При використанні інтервального старту, два або більше учасників, які мають однаковий час, отримують однакове місце в протоколі результатів. Наступне(ні) за цією низкою місце(я) не присвоюється.

24.6 При використанні загального старту або гандикапу розподіл місць визначається у порядку фінішу учасників. В естафетах вищезгадане стосується учасників останнього етапу естафети.

24.7 В естафетах, де використовується загальний старт для послідуючих етапів, сума часу особистих результатів членів команди визначає місця команд, які прийняли участь у цьому загальному старті. Команди, що прийняли участь в загальному старті для більш пізніх етапів, отримують місця після всіх команд, котрі передали естафету і фінішували звичайним чином.

24.8 Учасники або команди, які перевищили контрольний час, місця не отримують.

WOC 24.9 Кожний учасник змагань, офіційний представник команди і акредитований

представник ЗМІ мають отримати офіційний протокол результатів і карту змагань.

WC 24.10 В особистих змаганнях на Кубок Світу сума результати учасників на їх

кращих етапах складають загальний залік. Особливості системи підрахунку результатів визначаються Радою IOF не пізніше як за 6 місяців до перших змагань.

WC 24.11 Результати неповних команд і команд, що складаються з учасників з більш JWOC ніж однієї федерації, не беруться до уваги при визначенні місць в естафеті і

не відображаються у офіційному протоколі результатів.

WC 24.12 В естафетних змаганнях на Кубок Світу кращі результати кожної федерації в

змаганнях заліковуються в її сумарний результат. Особливості системи підрахунку результатів визначаються Радою IOF не пізніше ніж за 6 місяців до перших змагань.

WC 24.13 Організатор має представити на загальний огляд в районі фінішу поточний і

оновлений загальний залік щонайменше 20 кращих учасників змагань і всіх федерацій.

WC 24.14 Секретаріат IOF повинен складати офіційні підсумкові протоколи загального

заліку після кожної низки змагань і вислати їх всім федераціям, що приймають участь у змаганнях, і всім організаторам.

JWOC 24.15 Якщо федерація представлена двома командами в естафетних класах, тільки

команда, що показала кращий результат, визначає зайняте місце.

JWOC 24.16 Для обох класів командний результат підраховується для кожної федерації

(для визначення місця федерації в командних змаганнях) шляхом додавання місць трьох кращих учасників в обох класах двох індивідуальних змагань і офіційного місця - помноженого на 3 - її кращої естафетної команди. Загальнокомандний залік, таким чином, для кожної федерації визначається сумою її командних результатів серед чоловіків і жінок.

WMOC 24.17 Копії результатів змагань мають бути розміщені у інтернеті протягом

15 днів після змагань.

 

25. Призи

25.1 Організатори зобов'язані провести урочисту церемонію нагородження.

25.2 Призи чоловікам і жінкам мають бути рівноцінними.

25.3 Якщо два або більше учасників змагань посіли однакове місце, кожен з них повинен отримати відповідну медаль і/або диплом.

WOC 25.4 Звання Чемпіона Світу або Чемпіона Світу серед юніорів присвоюється в JWOC наступних шести різних змаганнях:

*жінки - коротка дистанція *чоловіки - коротка дистанція

*жінки - класична дистанція *чоловіки - класична дистанція

*жінки – естафета *чоловіки - естафета

WOC 25.5 Наступні призи мають бути вручені у всіх шістьох змаганнях:

JWOC

Медалі і дипломи надаються IOF.

WOC 25.6 Церемонія нагородження проводиться представниками федерації-

організатора і Президентом або одним з віце-президентів IOF.

WOC 25.7 В естафеті кожен індивідуальний член команди отримує відповідну медаль JWOC і/або диплом.

WOC 25.8 Підчас церемонії нагородження піднімаються національні прапори перших JWOC трьох учасників і виконується державний гімн переможця.

WC 25.9 Переможці кожного виду змагань отримують медалі, які забезпечує IOF. В

кожному особистому виді програми не менш як 6 учасників в кожному класі, і, як мінімум, команди переможниці в естафеті отримують призи, що забезпечуються організатором.

WC 25.10 Перші 3 учасники в обох класах в підсумковому загальному заліку особистих

змагань на Кубок Світу отримують медалі, які забезпечує IOF. Не менше 6 кращих учасників в загальному заліку КС після останнього етапу змагань отримують призи, які забезпечує організатор. Федерації переможниці естафетного КС отримують призи, які забезпечує IOF.

JWOC 25.11 Команда - переможець у загальнокомандному заліку (згідно п. 24.16) отримує

приз, що надається IOF.

WMOC 25.12 Перші три учасника у фіналі кожного класу отримують медалі, що

надаються IOF.

 

26. Чесна гра

26.1 Всі особи, що приймають участь у змаганнях з орієнтування, повинні поводити себе з гідністю і честю. Вони повинні дотримуватись спортивної етики і духу дружби. Учасники змагань повинні демонструвати повагу один до одного, до суддів, журналістів, глядачів і мешканців району, де проходять змагання. Учасники змагань повинні поводити себе якомога більш акуратно на місцевості.

26.2 За винятком нещасних випадків, допомога ззовні і допомога від інших учасників під час змагань заборонена. Обов'язок всіх учасників змагань - допомогти учасникам, що отримали травму.

26.3 Використання допінгу заборонено. Дія Антидопінгових правил IOF поширюється на всі змагання IOF і Рада IOF може вимагати проведення процедури допінг-контролю.

26.4 Організатор, за погодженням з Контролером IOF, може прийняти рішення заздалегідь оголосити район змагань. Якщо район не оголошується публічно, всі офіційні особи повинні тримати у таємниці район і місцевість змагань. В будь-якому випадку, дистанції повинні триматись в суворій таємниці.

26.5 Будь-які намагання обстеження або тренування на місцевості змагань заборонені. Намагання отримати будь-яку інформацію, що має відношення до дистанцій, окрім тієї, що надається організаторами, заборонені до або підчас змагань.

26.6 Організатори повинні не допускати до змагань будь-якого учасника, який настільки добре знайомий з місцевістю або картою, що буде мати суттєву перевагу перед іншими учасниками. У випадку сумнівів, питання має бути вирішене Контролером IOF.

26.7 Представники команд, учасники, представники засобів масової інформації і глядачі мають залишатися у відведеному для них районі.

26.8 Судді на КП не повинні ані заважати, ні затримувати будь-якого з учасників, не надавати їм будь-якої інформації. Вони повинні зберігати мовчання, бути одягненими в одяг захисного кольору і не допомагати учасникам змагань, що проходять КП. Вищенаведене відноситься до всіх інших осіб на місцевості, наприклад, представників преси.

26.9 Після перетинання фінішної лінії учасник не може повернутись на місцевість змагань без дозволу організаторів. Учасник, який зійшов з дистанції, повинен заявити про це на фініші негайно і здати карту і контрольну картку. Цей учасник не повинен ні за яких обставин ані впливати на змагання, ані допомагати іншим учасникам.

26.10 Учасник змагань, що порушує якесь із правил або, хто має зиск з порушення будь-якого правила, може бути дискваліфікований.

26.11 Не учасник змагань, що порушив якесь із правил, може бути притягнутий до дисциплінарної відповідальності.

 

27. Скарги

27.1 Скарга може бути подана на порушення цих правил або розпоряджень організаторів.

27.2 Скарга може бути подана представниками змагань або команди, учасниками або ще будь-ким, хто має відношення до змагань.

27.3 Будь-яка скарга має бути подана організаторам усно або письмово якнайшвидше. Скарга розглядається організатором. Позивач має бути негайно проінформований про прийняте рішення.

27.4 Оплати за скаргу немає.

 

28. Протести

28.1 Протест може бути поданий на рішення організаторів щодо скарги.

28.2 Протест може бути поданий представником команди, учасником або офіційною особою змагань.

28.3 Будь-який протест має бути наданий письмово члену журі якнайшвидше, після прийняття організатором рішення щодо скарги.

  1. Оплати за протест немає.

 

29. Журі

29.1 Журі призначається для розгляду протестів.

29.2 Рада IOF вирішує для яких змагань призначати журі. Якщо IOF не призначила журі, його має призначити федерація організаторів.

29.3 Журі має складатися 3-5 членів з різних федерацій, що обрані голосуванням. Контролер IOF очолює журі, але не має права голосу.

29.4 Представник організатора має право приймати участь в засіданнях журі, але не має права голосу.

WOC 29.5 Як мінімум, один з членів журі повинен бути присутнім на всіх головних

WC подіях впродовж змагань, включаючи жеребкування старту.

JWOC

29.6 Організатор повинен діяти згідно з рішеннями журі, наприклад, відновити результат учасника, який був дискваліфікований організатором; дискваліфікувати учасника, який був допущений до змагань організатором; визнати недійсними результати в класі, що затверджені організатором або затвердити результати, що були визнані за недійсними організатором.

29.7 Журі правомірне приймати рішення тільки за умови присутності всіх членів. У невідкладних випадках попередні рішення можуть прийматись, якщо більшість членів журі згодна з рішенням.

29.8 Якщо член журі заявляє про свою хворобу, або член журі не в змозі виконувати свої обов'язки, Контролер IOF повинен призначити заміну.

29.9 В результаті розгляду протесту, журі, в доповнення до інформування організаторів, може рекомендувати Раді IOF не допускати особу на деякі або всі наступні заходи IOF у випадку грубого порушення правил.

29.10 Рішення журі є остаточними.

WOC 29.11 Журі призначається Радою IOF. Воно має складатися з 5 членів, що мають

право голосу.

JWOC 29.12 Журі призначається Радою IOF. Воно має складатися з 3 членів, що мають

право голосу.

WOC 29.13 Журі має складатися як з чоловіків, так і з жінок. Жоден з членів журі не JWOC може бути з федерації організатора.

WC 29.14 Журі має складатися з 3 членів, що мають право голосу. Два члени

WMOC призначаються Радою IOF. Один призначається федерацією організатором.

WRE 29.15 Журі має складатися з 3 членів, при можливості – з різних федерацій.

30. Апеляції

30.1 Апеляція може бути подана по факту порушення цих правил, якщо порушення не пов'язане з конкретними змаганнями або якщо журі ще не призначено.

30.2 Апеляція може бути подана представником команди, учасником, офіційними особами змагань (суддями) або федераціями.

30.3 Апеляція має бути подана письмово в Секретаріат IOF якомога раніше.

30.4 Оплати за апеляцію немає.

30.5 Рішення щодо апеляції є остаточним.

 

31. Контроль за змаганнями

31.1 Всі змагання, для яких чинні Правила є обов'язковими, мають контролюватися Контролером IOF. Контролер IOF повинен бути призначений протягом 3 місяців після визначення організатора.

31.2 Рада IOF повинна вирішити, на які змагання вона сама призначає Контролера IOF.

31.3 Якщо Контролер IOF призначений IOF, він або вона є офіційним представником IOF для організатора, звітує Раді IOF і взаємодіє із Секретаріатом IOF.

31.4 Федерація організатор повинна завжди призначати контролера. Цей контролер має допомагати Контролеру IOF, який призначений IOF. Якщо IOF не призначає Контролера IOF на змагання під питанням, контролер, якого призначила федерація-організатор, виконує функції Контролера IOF. Контролер, якого призначила федерація, не обов'язково має бути з цієї федерації.

31.5 Всі Контролери IOF повинні мати ліцензію IOF. Ні Контролер IOF, ані помічник Контролера IOF не несуть ніякої відповідальності за команду, що приймає участь у змаганнях.

31.6 Контролер IOF має пересвідчитись, що правила виконуються, помилки виключені і принцип спортивної справедливості витримується. Контролер IOF має повноваження вимагати внесення коректувань, якщо він чи вона вважають їх за необхідні для забезпечення проведення змагань.

31.7 Контролер IOF працює в тісному контакті з організатором і має отримувати всю інформацію, що має відношення до змагань. Вся офіційна інформація, що розсилається федераціям, така, як бюлетені, мають бути затверджені Контролером IOF.

31.8 Як мінімум такі завдання мають виконуватися під керівництвом Контролера IOF:

умов розміщення, харчування, транспорту, програми, бюджету і можливості проведення тренувань

естафети

складності, розташування і обладнання КП, фактори випадковості і

коректність карти

31.9 Контролер IOF має здійснити стільки інспекційних перевірок, скільки він або вона вважають за необхідне. Візити мають плануватись за погодженням із органом, що призначив контролера, і організатором. Одразу після кожного візиту Контролер IOF повинен надіслати стислий письмовий звіт до органу, що призначив контролера, і копію - організаторам.

31.10 Один або більше помічників можуть бути призначені відповідним органом IOF для допомоги Контролеру IOF, особливо у питаннях підготовки карт, дистанцій, фінансування, спонсорства та засобів масової інформації.

WOC 31.11 Контролер IOF має здійснити, як мінімум, 3 візити: один - на ранній стадії;

другий - за один рік до чемпіонату і третій - за 3-4 місяці до чемпіонату.

32. Звіти про змагання

32.1 Не пізніше ніж за 4 тижня після змагань організатор має надати на розгляд Контролеру IOF звіт, що містить:

32.2 Не пізніше, ніж за 4 тижні після змагань, Контролер IOF має надіслати звіт до керівного органу IOF.

WOC 32.3 Крім того, Контролер IOF має надіслати звіт організатора і два комплекти JWOC карт з дистанціями в IOF.

WOC 32.4 Один примірник кожного бюлетеня, остаточна програма, що включає

стартовий протокол, план організації та підсумковий стан рахунків мають бути надіслані до Секретаріату IOF для архівації не пізніше як за 6 місяців після змагань.

 

33. Реклама і спонсорство

33.1 Рекламу тютюну і міцних алкогольних напоїв заборонено.

33.2 Рада IOF може видавати спеціальні правила щодо реклами і спонсорства - дивись Додаток 5.

 

34. Обслуговування ЗМІ

34.1 Організатори повинні надати представникам ЗМІ придатні умови роботи і сприятливі можливості для спостерігання і складання звіту про змагання.

34.2 Як мінімум, організатори зобов'язані надати представникам ЗМІ такі можливості:

змагань

машинками або комп'ютерами з принтерами в районі фінішу

оплатою користувачем.

34.3 Організатори повинні докласти всіх зусиль для якнайбільшого висвітлення змагань у ЗМІ, за умови, що це не заважатиме спортивній справедливості змагань.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТОК 1: ОСНОВНІ КЛАСИ УЧАСНИКІВ ЗМАГАНЬ

1. Вікові класи

1.1 Учасники змагань поділяються на класи відповідно до їх статі і віку. Жінки можуть приймати участь у чоловічих класах.

  1. Учасники змагань віком 20 років та молодші належать до свого класу до кінця календарного року, у якому вони досягли відповідного віку. Їм дозволяється приймати участь у змаганнях старших класів до і включно 21.

1.3 Учасники змагань віком 21 рік та старші належать до свого класу з початку календарного року, у якому вони досягли відповідного віку. Їм дозволяється приймати участь у змаганнях молодших класів до і включно 21.

1.4 Основні класи змагань називаються для жінок і чоловіків відповідно. Літери H i D можуть використовуватися відповідно замість W i M.

1.5 Для учасників змагань, молодших ніж 21 рік, використовуються класи W20 і М20, W18 і М18 і т.д. з інтервалом в 2 роки. Для більш старших учасників використовуються класи W35 і М35, W40 і М40 і т.д. з інтервалом 5 років.

1.6 Кожен клас може бути поділений на підкласи відповідно до рівня складності і/або довжини дистанцій. Підкласи згідно складності і довжини дистанцій іменуються Е (еліта) - якщо необхідно, А, В, С і N (новачки). Підкласи згідно тільки довжини дистанцій іменуються S (коротка) і L (довга).

1.7 Елітні (Е) класи можуть запроваджуватися для класів 18, 20 і 21. Їх обмежують учасниками, які визнані елітними своїми федераціями або які відібрані для цього класу на базі їх положення у ранговій таблиці федерації.

2. Паралельні класи

  1. Якщо у класі є занадто велика кількість заявок, його можна поділити на паралельні класи. Поділ на елітні класи має базуватися на попередніх результатах учасників. Інші класи, окрім елітних, мають поділятися таким чином, щоб учасники з одного клубу, району або федерації були рівномірно розподілені по паралельних класах.

 

 

Додаток 2: ПРИНЦИПИ ПЛАНУВАННЯ ДИСТАНЦІЙ

1. ВСТУП

1.1. Мета

1.2. Застосування цих принципів

2. БАЗОВІ ПРИНЦИПИ

2.1. Визначення орієнтування

2.2. Мета гарного планування

2.3. Золоті правила планувальника дистанцій

3. ДИСТАНЦІЯ ДЛЯ ОРІЄНТУВАННЯ

3.1. Місцевість

3.2. Визначення дистанції для орієнтування

3.3. Старт

3.4. Відрізки дистанції (Перегони)

3.5. Контрольні пункти

3.6. Фініш

3.7. Елементи читання карти

3.8. Вибір шляхів

3.9. Рівень складності

3.10. Типи змагань

3.11. До чого має прагнути планувальник дистанції

4. ПЛАНУВАЛЬНИК ДИСТАНЦІЇ

----------------------------------------------------------------------------------

1. ВСТУП

1.1. Мета

Ці принципи мають на меті встановити загальний стандарт для планування дистанцій для орієнтування на ногах для того, щоб гарантувати справедливість у змаганнях і зберегти унікальний характер орієнтування, як виду спорту.

1.2. Застосування цих принців

Дистанції всіх міжнародних змагань з орієнтування мають плануватися згідно цих принципів. Також, вони мають служити як загальні керівні принципи планування на інших змаганнях з орієнтування. Під терміном "орієнтування" надалі мається на увазі "орієнтування на ногах”.

 

2. БАЗОВІ ПРИНЦИПИ

2.1. Визначення орієнтування

Орієнтування - це вид спорту, у якому учасники змагань відвідують деяку кількість влаштованих на місцевості точок - контрольних пунктів за найкоротший час, використовуючи тільки карту і компас. Орієнтування на ногах може характеризуватися як навігація на бігу.

2.2. Мета гарного планування дистанції

Мета планування дистанції - запропонувати учасникам змагань дистанції, що точно відповідають їх очікуваним здібностям. Результати мають відповідати технічним і фізичним можливостям учасників змагань.

2.3. Золоті правила планувальника дистанції

Планувальник дистанції має пам’ятати (тримати у думці) такі принципи:

2.3.1. Унікальний характер

Кожен вид спорту має свій власний характер. Унікальний характер орієнтування полягає у тому, щоб визначити і дотриматися найкращого шляху крізь незнайому місцевість з урахуванням часу. Це вимагає володіння навичками орієнтування: точне читання карти, оцінка обраного шляху, уміння користуватись компасом, концентрація у стресовому стані, швидке прийняття рішень, біг по природній місцевості і т. д.

2.3.2. Справедливість

Справедливість - головна вимога у спортивних змаганнях. Якщо найбільша обережність не приділяється на кожному етапі планування і встановлення дистанції, випадковість може легко стати значним чинником у змаганнях з орієнтування. Планувальник дистанції має прийняти до уваги всі ці фактори, щоб мати гарантію, що змагання справедливі і що всі учасники змагань знаходяться у рівних умовах на кожній частині дистанції.

2.3.3. Задоволення учасника змагань

Популярність орієнтування може бути розширена тільки, якщо учасники змагань задоволені запропонованими дистанціями. Отже, необхідне дбайливе планування дистанції, щоб мати гарантію, що дистанції відповідають вимогам щодо довжини, фізичної і технічної складності, розташування КП і т. д. У цьому відношенні, особливо важливим є те, щоб кожна дистанція відповідала рівню учасників, які її долають.

2.3.5. Жива природа і оточуюче середовище

Оточуюче середовище чутливе: живу природу може бути порушено і поверхня землі, як і рослинність може постраждати в разі надмірного використання. Оточуюче середовище також включає людей, які мешкають у районі змагань, загорожі, паркани, культивацію, будівлі та інші споруди і т. д.

Звичайно є можливим віднайти засоби, як уникнути втручання у найбільш чутливі (ті, де існує імовірність пошкодження оточуючого середовища) райони. Досвід і дослідження показали, що навіть великі змагання можна організувати у чутливих районах без шкоди, якщо прийнято вірні міри застереження і дистанції добре сплановані.

Дуже важливо, щоб планувальник дистанції упевнився, чи існує доступ до обраної місцевості і що будь-які чутливі райони визначені наперед.

2.3.4. Глядачі і засоби масової інформації (ЗМІ)

Потреба створювати імідж орієнтування, як видовищного виду спорту, має бути постійною турботою планувальника дистанції. Планувальник дистанції повинен намагатися запропонувати глядачам і пресі можливість спостерігати за дією (ходом) змагань настільки близько, наскільки це можливо без порушення принципу спортивної справедливості.

 

3. ДИСТАНЦІЯ ДЛЯ ОРІЄНТУВАННЯ

3.1. Місцевість

Місцевість має бути обрана таким чином, щоб принцип спортивної справедливості було забезпечено для всіх учасників.

Щоб зберегти характер орієнтування як виду спорту, місцевість має бути придатною для бігу і для перевірки уміння учасників змагань орієнтуватися.

3.2. Визначення дистанції для орієнтування

Дистанція для орієнтування позначається стартом, контрольними пунктами і фінішем. Поміж цих точок, яким надано точне місце розташування на місцевості і, відповідно, на карті, існують перегони, саме на яких учасники і мають орієнтуватися.

3.3. Старт

Район старту має бути розташований і організований таким чином, щоб:

Точка, з якої починається орієнтування на першому перегоні, позначається на місцевості знаком КП без засобів відмітки і трикутником на карті.

Учасники повинні почати орієнтуватися одразу від старту.

3.4. Перегони (відрізки) дистанції

3.4.1. Гарні перегони

Відрізки дистанції (між КП*) є найбільш важливими елементами дистанції для орієнтування і значною мірою визначають її якість.

Гарні перегони пропонують учасникам цікаві завдання щодо читання карти і ведуть їх крізь хорошу місцевість з можливістю для обрання альтернативних індивідуальних шляхів пересування.

У рамках самої дистанції потрібно запропонувати різні типи перегонів, з яких деякі мають вимагати від учасника інтенсивного читання карти, інші - більш легкий вибір шляхів пересування. Також мають бути варіації щодо довжини і складності відрізку, щоб примусити учасника використовувати широкий діапазон технічних прийомів орієнтування і швидкості бігу. Планувальник дистанції також має намагатися надавати зміни загального напрямку на суміжних (послідовних) відрізках, оскільки це примушує учасників частіше орієнтуватися.

Для дистанції краще мати декілька дуже гарних перегонів, які поєднані між собою короткими етапами лише з метою їх об’єднання, ніж наявність більшої кількості рівних, але менш якісних перегонів.

3.4.2. Коректність перегонів

Ніякий відрізок дистанції не повинен містити вибір шляху, що дає будь-яку перевагу або програш, який не можна передбачити з карти учасником в умовах змагань.

Необхідно уникати перегонів, що заохочують учасників до подолання заборонених або небезпечних районів.

3.5. Контрольні пункти (КП)

3.5.1. Місцезнаходження КП

КП розташовують на об’єктах місцевості, що позначені на карті. Учасники мають відвідати їх у заданому порядку, якщо такий порядок визначено, але використовуючи власний вибір шляху. Це потребує ретельного планування і перевірки для дотримання принципу справедливості.

Особливо важливо, щоб карта точно зображувала місцевість в районі КП, і щоб напрямок і відстань з усіх можливих точок заходу на КП були правильними.

КП не повинні бути розташовані на дрібних об’єктах, які можна побачити тільки з близької відстані, якщо немає інших допоміжних об’єктів на карті.

КП не повинні бути розташовані там, де видимість знаку КП для учасників змагань, які наближаються до КП з різних напрямків, не може бути вірно оцінена виходячи з карти або легенди КП.

3.5.2. Функція КП

Головна функція КП - позначати початок і кінець відрізку дистанції для орієнтування.

Інколи, необхідно використовувати КП в інших специфічних цілях, наприклад, обвести учасників навколо небезпечних або не загороджених районів.

КП також можуть бути використані як пункти підживлення, пункти для преси та глядачів.

3.5.3. Знак КП

Обладнання КП має відповідати вимогам Правил змагань IOF.

Наскільки це можливо, знак КП має бути розташований таким чином, щоб учасники бачили його тільки тоді, коли вони досягли об’єкту, що відповідає легенді КП. Для справедливості, видимість КП має бути однаковою, незалежно від того, чи присутній будь-який учасник на КП, чи ні. Ні в якому разі знак КП не повинен бути прихований: коли учасники досягають КП, вони не повинні розшукувати призму.

3.5.4. Справедливість місць розташування КП

Необхідно обирати місця для розташування КП з великою обережністю і, особливо, уникати ефекту "гострого куту", коли учасники, які заходять на КП, мають можливість знайти КП, завдяки спортсменам, які залишають КП.

3.5.5. Близькість КП*

КП різних дистанцій, що розташовані надто близько один до одного, можуть ввести в оману спортсменів, які правильно рухаються до місця розташування КП. Згідно п. 19.4а Правил, КП має бути розташований не ближче ніж 30 м один від одного. Надалі, тільки за умови, що об’єкти КП ясно відрізняються як на місцевості, так і на карті, КП можуть бути розташовані ближче, ніж на відстані 60 метрів.

3.5.6. Легенда контрольного пункту (опис)

Положення КП відносно об’єкту, який зображено на карті, визначається легендою КП.

Точне розташування КП на місцевості і точка, що позначена на карті, мають співпадати. КП, положення яких не можливо чітко і легко визначити за допомогою IOF символів КП, як правило, не придатні і їх треба уникати.

 

3.6. Фініш

Щонайменше остання частина шляху до фінішної лінії має бути обов’язково розмічена.

 

3.7. Елементи читання карти

На гарно спланованій дистанції учасники вимушені концентрувати увагу на орієнтуванні на протязі всієї дистанції. Слід уникати перегонів дистанції, які не потребують читання карти або уваги до орієнтування, якщо це не є наслідком особливо гарного вибору шляху.

 

3.8. Вибір шляхів

Альтернативні шляхи примушують учасників змагань використовувати карту, щоб робити оцінку місцевості і робити відповідні висновки з цього. Вибір шляхів пересування примушує учасників думати незалежно і поширює область розсіювання, і, таким чином, зменшує “переслідування”.

 

3.9. Ступінь складності

Для будь-якої місцевості і карти, планувальник може планувати дистанції у широкому діапазоні складності. Ступінь складності перегонів дистанції може варіюватися, що визначається більшою чи меншою відстанню до лінійних об’єктів.

Учасники змагань повинні мати можливість визначити ступінь складності заходу на КП на підставі інформації, що надає карта, і, відповідно, обирати техніку проходження.

Треба приділити увагу очікуваному вмінню (кваліфікації) учасників, досвіду і можливостям читати і розуміти певні орієнтири на карті. Особливо важливо отримати вірний рівень складності, коли плануються дистанції для новачків і дітей.

 

3.10. Типи змагань

Планування дистанції повинно брати до уваги специфічні вимоги до відповідних типів змагань. Наприклад, планування короткої дистанції має вимагати детальне читання карти і високого ступеню концентрації на протязі всієї дистанції. Планування дистанції для змагань з естафет має урахувати потреби глядачів, які повинні мати можливість безпосередньо спостерігати за ходом змагань.

 

3.11. Чого має прагнути планувальник дистанції?

3.11.1. Знати місцевість

Планувальник дистанції повинен якомога повніше ознайомитися з місцевістю перед тим, як він чи вона запланує використати будь-який КП або перегін.

Планувальник повинен усвідомлювати, що умови щодо карти і місцевості у день змагань можуть відрізнятися від тих, які є на момент планування дистанцій.

3.11.2. Отримати вірний рівень складності

Дуже просто зробити дистанції для новачків і дітей занадто складними. Планувальник дистанції має бути обережним, аби не оцінювати складність тільки лише спираючись на своє власне вміння орієнтуватися (кваліфікацію) або на власну швидкість пересування при інспектуванні району.

3.11.3. Використовувати коректні місця для КП

Бажання зробити найкращі етапи (відрізки дистанції) може привести планувальника до використання непридатних місць для КП.

Учасники рідко помічають будь-яку різницю між гарними і дуже гарними перегонами, але вони негайно помітять, якщо КП спричинить невиправдані втрати часу з-за прихованості місця розташування КП або призми, невизначеність, легенду, що може ввести в оману і т.д.

3.11.4. Розташовувати КП на достатній відстані один від одного

Навіть хоча КП мають номери коду, вони не повинні бути близько один від одного, щоб не вводити в оману учасників, які правильно наближаються до КП своєї дистанції.

3.11.5. Уникати занадто складного вибору шляху

Планувальник може розглядати варіанти шляхів пересування, які ніколи не будуть обрані і, таким чином, даремно витрачати час, складаючи заплутані завдання, у той час як учасники можуть обрати “інший гарний” варіант і, таким чином, зберегти час на виборі шляху пересування.

3.11.6. Дистанції, які фізично не дуже вибагливі.

Дистанції мають бути влаштовані таким чином, щоб нормально підготовлені учасники могли пробігати переважну частину дистанцію, яка відповідає рівню їх можливостей.

Загальний набір висоти на дистанції, як правило, має не перевищувати 4% довжини найкоротшого розумного шляху.

Фізична складність дистанцій має зменшуватися за прогресією відповідно до звеличення віку учасників у ветеранських класах. Особливої уваги слід приділяти дистанціям для груп М70 і старших та Ж65 і старших, аби вони не були фізично занадто вибагливими.

 

4. ПЛАНУВАЛЬНИК ДИСТАНЦії

Особа, яка є відповідальною за планування дистанції, повинна розуміти і вміти оцінювати якість гарної дистанції на основі власного досвіду. Він чи вона має розумітися на теорії планування дистанції і дотримуватись спеціальних вимог для учасників змагань різних класів і типів змагань.

Планувальник дистанції має бути здатним оцінити на місці різні фактори, які можуть вплинути на змагання, такі як стан місцевості, якість карти, присутність учасників і глядачів і т.д.

Планувальник дистанції несе відповідальність за дистанції і за хід змагань від лінії старту до лінії фініш. Його роботу має перевірити контролер. Це має суттєве значення, бо існують численні можливості для помилок, які можуть мати серйозні наслідки.

 

 

ДОДАТОК 3: резолюція IOF щодо практики гарного ставлення до оточуючого середовища.

На своїх зборах 12-14 квітня 1996 р., Рада IOF, розуміючи важність підтримки характеру орієнтування, як виду спорту дружнього по відношенню до оточуючого середовища, і відповідно до резолюції GAISF щодо оточуючого середовища від 26 жовтня 1995 р., прийняла такі принципи:

 

 

ДОДАТОК 4: Затверджені системи відмітки

(Правила змагань 20.1 стверджують, що "Тільки затверджені IOF (електронні або інші) системи для відмітки можуть використовуватися…")

ДОДАТОК 5: Спеціальні правила для реклами і спонсорства

(Правила змагань 33.2 стверджують, що " Рада IOF може видавати спеціальні правила щодо реклами і спонсорства".)

Для Чемпіонату світу з орієнтування та юніорського Чемпіонату світу з орієнтування:

 

 

Переклад склав Віталій Петров.

Адреса для зауважень і пропозицій: e-mail: pravilo@carrier.kiev.ua